Home

REDUCE HAZARDOUS WASTE TO NON-HAZARDOUS WASTE

 • GASOLINE
 • DIESEL, OIL
 • ANTI-FREEZE
 • HYDRAULIC FLUIDS
 • OTHERS – CALL

SAFE TO USE

 • NON-HAZARDOUS
 • NON-CARCINOGENIC
 • NON-IRRITANT
 • REDUCES HAZARDOUS WASTE
  LIABILITY TO NON-HAZARDOUS